CNSH Môi trường

- Khử nhiễm hữu cơ ao nuôi tôm bằng các phương pháp sinh học (ví dụ: nuôi luân canh rong nho...);

- Sản xuất chế phẩm vi sinh bảo vệ môi trường, chế biến rác hữu cơ thành phân vi sinh hữu cơ;

- Sản xuất chế phẩm vi sinh khử nước thải và phụ phế phẩm công nghiệp chế biến thủy sản thành phân bón hữu cơ chất lượng cao;

- Phân tách và chuyển hoá một số phân khúc rác thải và chất thải đô thị thành phân bón và chế phẩm sinh học phục vụ canh tác nông nghiệp bền vững.