Phòng Hành chính Tổng hợp

Phòng Hành chính Tổng hợp là một trong bốn phòng chức năng của Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng.

- Về nhân sự

Phòng Hành chính Tổng hợp gồm có Trưởng phòng, Kế toán trưởng, Kế toán viên, Văn thư và Bảo vệ.

 - Về Chức năng

Phòng Hành chính Tổng hợp có chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc Trung tâm trong công tác tổ chức nhân sự, quản trị, hành chính, lễ tân, văn thư - lưu trữ, kế toán - tài vụ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; chế độ tiền lương, chính sách; đối nội, đối ngoại; tổng hợp và xây dựng kế hoạch; giúp Giám đốc Trung tâm điều phối công tác tháng, tuần. Là đầu mối phối hợp các hoạt động chung giữa các Phòng/Trạm của Trung tâm và với các đơn vị khác.

-  Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Chủ trì, phối hợp với các phòng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tháng, quý, 6 tháng, năm của Trung tâm CNSH;

b) Tham mưu công tác tổ chức, cán bộ: Kiện toàn tổ chức, bộ máy; công tác quy hoạch; đào tạo bồi dưỡng; đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, sắp xếp, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật VC-LĐ; thực hiện các chế độ chính sách đối với VC-LĐ;

c) Tham mưu xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm; quản lý, sử dụng tài chính của Trung tâm CNSH theo quy định;

d) Lập kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc hằng năm; quản lý, theo dõi, mua sắm, sửa chữa tài sản của Trung tâm CNSH theo quy định của pháp luật;

đ) Hướng dẫn, triển khai công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật hằng năm cho các Phòng/Trạm, VC-LĐ Trung tâm CNSH;

e) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất, sơ kết, tổng kết;

g) Tổ chức và phục vụ các cuộc họp, hội nghị; quản lý công văn, tài liệu; quản lý con dấu và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ;

h) Tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các nội quy, quy định của cơ quan. 

i) Tham mưu công tác đảm bảo vệ sinh, môi trường, an ninh trật tự, an toàn và phòng chống cháy nổ; công tác đối nội, đối ngoại của Trung tâm CNSH;

k) Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho VC-LĐ; phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho VC-LĐ;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm CNSH giao.